Jiang  Weiqiang
China

Jiang Weiqiang

Director-General, International Bureau, State Council Information Office