Cho   Hwan-eik
South Korea

Cho Hwan-eik

President, Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), South Korea